PROJEKT ZAVRŠEN - PROJEKT ZAVRŠEN - PROJEKT ZAVRŠEN - PROJEKT ZAVRŠEN

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo  

                                                                                   O b j a v lj u j e

                                                                                J A V N I   P O Z I V

                                                                                    ZA PROGRAM

                                                    ''KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA'' ZA 2011. GODINU

 
                                                                       Informirajte se i uključite!
                                 Pozivamo vas da nam se obratite radi pomoći u pripremi dokumentacije

                                  Javni poziv za Program "Komercijalizacija inovacija" za 2011.godinu

 


                                                      Javni poziv za Program "Komercijalizacija inovacija"   
                                                                                      za     2011.godinu                                                                   

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo  

                                                                                       O b j a v lj u j e


                                                                                    J A V N I   P O Z I V

                                                                                         ZA PROGRAM

                                                           ''KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA'' ZA 2011. GODINU
 
                                                                                                 I. 
Predmet javnog poziva je dodjela potpora u okviru Programa „Komercijalizacija inovacija“ za 2011. godinu u svrhu poticanja inovatora i subjekata malog gospodarstva na razvoj inovacija, inovativnih proizvoda i usluga, te komercijalizaciju inovacija, a radi postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga kako bi se postigla veća konkurentnost malog gospodarstva na domaćem i međunarodnom tržištu.  Odobrena i dodijeljena potpora temeljem ovog javnog poziva smatra se potporom male vrijednosti i nepovratna je. Davatelj potpore je Istarska županija.
 
                                                                                                 II.
Korisnici potpore po ovom Programu su: 
a)  inovatori – fizičke osobe, čije je prebivalište na području Istarske županije, a bave se istraživanjem i razvojem novih ili poboljšanjem već postojećih proizvoda, postupaka i usluga 
b) subjekti malog gospodarstva: obrti, mala i srednja trgovačka društva čije je sjedište na području Istarske županije

  • koji se bave primijenjenim istraživanjem što podrazumijeva planirano istraživanje u cilju razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa i usluga ili značajna poboljšanja istih
  • koji se bave razvojnim istraživanjem što podrazumijeva kombiniranje, oblikovanje i primjenu postojećeg znanstvenog, tehnološkog, poslovnog i ostalog znanja te vještina u svrhu izrade planova, nacrta ili modela za nove ili poboljšane proizvode, proizvodne procese ili usluge,
  • koji žele preuzeti komercijalizaciju inovacije od inovatora s područja Istarske županije
  • koji žele započeti komercijalizaciju vlastite inovacije
  • pozitivno posluju,
  • čije je sjedište na području Istarske županije,
  • imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme,
  • imaju podmirene obveze.

                                                                                                 III. 
Zahtjevi za dodjelu potpore koji ne zadovoljavaju uvjete navedene u točki II. ovog Javnog poziva, te nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
 
                                                                                                IV. 
Zahtjevi za potporu podnose se isključivo na propisanom obrascu, s traženom dokumentacijom u privitku, prema točki VI. ovog Javnog poziva, poštom Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije na adresu Flanatička 29, 52100 Pula ili osobno u pisarnicu Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula, s naznakom Program ''Komercijalizacija inovacija'' za 2011. godinu.
 
                                                                                                 V. 
Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo za provedbu Programa osnovano u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije, a Odluku o dodijeli sredstava donosi župan Istarske županije temeljem prijedloga Povjerenstva. Odobrena sredstva isplaćuju se na žiro-račun primatelja potpore isključivo na osnovu dostavljenog računa i izvoda kojima se dokazuje izvršeno plaćanje. Visina pojedinačne potpore iznosi do 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).
Isti subjekt može podnijeti dva zahtjeva te mu se može odobriti najviše jedan zahtjev.
Sredstva se odobravaju na osnovu zahtjeva i propisane dokumentacije. 

                                                                                                  VI.
 
Propisani obrasci za dodjelu potpore i Program s popisom potrebne dokumentacije dostupni su podnositeljima zahtjeva na službenoj web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr u rubrici Natječaji, pod nazivom Javni poziv za Program ''Komercijalizacija inovacija“' za 2011. godinu ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije u Puli, Flanatička 29/II, tel. 372-172.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info-telefonu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije tel. 372-172. 

                                                                                                 VII. 
Javni poziv traje od dana objavljivanja do 30. listopada 2011., odnosno do utroška namjenskih sredstava predviđenih u Proračunu Istarske županije. 
Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije dostaviti će podnositeljima Zahtjeva za potporu Odluku župana o dodijeli potpore ili obavijest da Zahtjev za potporu nije zadovoljio postavljene uvjete. 

                                                                                                  VIII.
 
Istarska županija zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.   
KLASA: 402-08/11-01/01
URBROJ: 2163-1-22/6-11-08
Pula, 05. travnja 2011.


Program_Komercijalizaciija_inovacija_2011..pdf
(59.54 kb)

Program „Komercijalizacija inovacija“ za 2011. godinu (59.54 kb)
Obrazac_zahtjeva.doc (54.5 kb)
Obrazac zahtjeva IŽ/2011. (54.5 kb)
Izjava_o_drzavnim_potporama_male_vrijednosti.doc (43 kb)
Izjava o državnim potporama male vrijednosti (43 kb)
Kontrolna_lista_dokumentacija-fizicke_osobe.doc (36 kb)
Kontrolna lista dokumentacije – fizičke osobe (36 kb)
Kontrolna_lista_dokumentacije-subjekti_malog_gospodarstva.doc (40.5 kb)
Kontrolna lista dokumentacije – subjekti malog gospodarstva (40.5 kb)